శ్రీ అచ్యుతాశ్రమ ప్రచురణలు

Last updated: Oct 19th 2018

1.   Prathma Tattvaarpanam – By Yogi Achyuta

2.   Kaayakalpamu – By Yogi Achyuta (Edited by Swamy Jayatheertha).

3.   Ekaika Margam– By Swamy Vijayeendra.

4.   Yogamu – By Swamy Jaytheertha.

5.   Japamu – By Swamy Jaytheertha.

6.   Achyuta Geethaasandesha – By Swamy Jayatheertha.

7.   Achutya Samhita – By B. H. Nadagoud.

8.   Prabhuvaani – By B. H. Nadagoud.

9.   Kalki Sudha – By Swamy Jaytheertha and Swamy Vijayeendra.

10. Tatwaparishilana – By Swamy SitaRam. file1 file2

11. Naa Daivam – By Swamy Vijayeendra

12. Upanishad Sameeksha – By Swamy Jayatheertha

13. Tattvopanyaasalu – By Swamy Vijayeendra.

14. Viswamanava Dharmam – By Swamy Jayatheertha

15. Shantimantralu – By Swamy Jayatheerthaga and B. H. Nadagoud.

16. Yoga Darsanam – By B. H. Nadagoud
(అనువాదము: చిత్తూరు వేణుగోపాల్) 

17. Life and Success – By Swamy Jayatheertha
(అనువాదము: చిత్తూరు వేణుగోపాల్) 

18. Upanishadvicharana (ఉపనిషద్విచారణ) – By Shree Uday Bhaskar Duvvuri

19. ఓ మానవ ఆలోచించు? నిన్ను నీవు తెలుసుకో – By R.B. Sathyanarayana

20. అచ్యుత యోగ సాధకుల సమ్మేళనము

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: